Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007. Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 173/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, συνολικού αριθμού έως σαράντα (40) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά…
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά μετά από ΤΡΕΙΣ (3) άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθ. 113/2016 (ΑΔΑ:6ΩΔ6ΟΡΙΕ-ΠΔ3), 148/2016 (ΑΔΑ:6Μ2ΕΟΡΙΕ-93Σ) και 176/2016 (ΑΔΑ:ΩΔΣΣΟΡΙΕ-ΦΩΖ) αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€)πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 4/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 16REQ004375612 2016-05-12 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.…
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη Masterplan Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Λακκώματα Σχιστού Περάματος» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 13/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ004365310 2016-05-11 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι υπηρεσίες αφορούν στην αυτή αφορά στην ανασκόπηση όλων των μελετών που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν σχετικά με το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» και θα ελέγξει το στάδιο ωριμότητας τους, θα περιγράψει τα…
Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 12:13

Ανακοίνωση

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποψίλωση χώρων πρασίνου σε περιοχές αρμοδιότητας ΠΕΣΥΔΑΠ» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (24.599,75€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 12/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ004283952 2016-04-25αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι υπηρεσίες αφορούν στην αποψίλωση έκτασης περίπου 333 στρ του περιαστικού πρασίνου στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω και εντός διοικητικών ορίων των Δήμων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου –…
Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 12:10

Ανακοίνωση

Πέραμα, 25.04.2016 Αρ. Πρωτ. 734   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Συνδέσμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 11/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ003930197 2016-03-02 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Το περιεχόμενο προς ψηφιοποίηση εντάσσεται στο διάστημα από 01.01.2007 έως 31.12.2016 και αφορά στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις αποφάσεις του Προέδρου και…
ΑΔΑ: 73Χ6ΟΡΙΕ-ΓΗΟ Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€) πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 22η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη…
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 13:31

Ευχαριστήρια επιστολή