Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ: Διακήρυξη
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ: Διακήρυξη
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος 10KWp», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφορικά τόσο με την προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος, όσο και με την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης αυτού. Δικαίωμα άσκησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10KWp και η παροχή…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Αποψίλωση χώρων πρασίνου στο όρος Αιγάλεω», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υλοποίησής του έργου, να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δικαίωμα άσκησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Σκοπός της μελέτης είναι οι εργασίες κοπής της παρεδαφιαίας βλάστησης στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας στα όρια των Δήμων που συνορεύουν με το…
Πέραμα, 01.03.2013 Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική προς Εργοδότες (mentoring)», στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, στην οποία συμμετέχει ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ως εταίρος», ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Οι υπηρεσίες αφορούν στα ακόλουθα: Συμμετοχή στην επιλογή εργοδοτών Συμμετοχή στον σχεδιασμό, επικοινωνία, δικτύωση και συνεργασία για την επιλογή δυνητικών εργοδοτών για την στήριξη και προώθηση στην…
Σελίδα 20 από 20