Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 09:37

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «εργαστηριακών, αιματολογικών, βιοχημικών και λοιπών κτηνιατρικών εξετάσεων 2018» έτους 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη διενέργεια παροχής «εργαστηριακών, αιματολογικών, βιοχημικών και λοιπών κτηνιατρικών εξετάσεων 2018» για το ΔΙΚΕΠΑΖ έτους 2018