Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 09:34

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τον ΠΕΣΥΔΑΠ έτους 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τον ΠΕΣΥΔΑΠ έτους 2018.