Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 13:51

Διακήρυξη προμήθειας αποτεφρωτικού συστήματος χαμηλού δυναμικού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης