Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 13:19

Προκήρυξη και Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: "Παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ"