Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2016 14:40

Ευχαριστήρια επιστολή

Κλιμάκιο της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του ΠΕΣΥΔΑΠ βρίσκεται δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των μετεχόντων στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το πανέμορφο συμπαγές δάσος της περιοχής. Οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν τη διατήρηση του πυρήνα της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας στο Όρος Αιγάλεω, του οποιου η πυροπροστασία αποτελεί τον κύριο στόχο και υποχρέωση.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 173/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, συνολικού αριθμού έως σαράντα (40) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΥΕ Φύλακες Δασυλλίων

Έως (3) μήνες

Έως Σαράντα (40)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, τηλ: 2104015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 173/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, συνολικού αριθμού έως σαράντα (40) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΥΕ Φύλακες Δασυλλίων

Έως (3) μήνες

Έως Σαράντα (40)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, τηλ: 2104015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδών και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων στο Όρος Αιγάλεω» ενδεικτικού προϋπολογισμού Δέκα Εννιά Χιλ. Πεντακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ και Είκοσι τέσσερα λεπτά (19.554,24 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 15/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ004638966 2016-06-23 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι υπηρεσίες αφορούν στον καθαρισμό δασικών δρόμων. Το αντικείμενο τωνυπηρεσιών αφορά στην φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση μπαζών και ογκωδών αντικειμένων δια μηχανικών μέσων από τα σημεία των δασικών δρόμων ως υποδεικνύονται στην υπ’ αριθ. 15/2016 μελέτη.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                             Γιώργος Κατσαντώνης

 

Το Σχέδιο Δράσης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή του Δυτικού Πειραιά της οποίας Συντονιστής εταίρος είναι το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Η ενσωμάτωσή τους μέσω της ολοκληρωμένης παρέμβασης θα επιτευχθεί με τη σύσταση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, και με τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του στόχου της απασχόλησης των ΤΟΠ ΕΚΟ έχει προκηρυχτεί από τον ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» (αρ. προκυρ. 63118 /23-7-2014).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Επομένως το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» στην επίτευξη του στόχου του έργου που είναι η προώθηση στην απασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσειςκαι οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΑΕ   (Συντονιστής εταίρος της ΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Αντιπλοιάρχου Π.Ν Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, 18545 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4618585, fax: 210 4619565, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός συστήματος CCTV» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (11.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτη του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ004577876 2016-06-13 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προμήθειες αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός συστήματος CCTV (16 κάμερες, 1 DVR16 θέσεων και 1 οθόνης) για την ενίσχυση της ασφάλειας του Συνδέσμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

 

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                             Γιώργος Κατσαντώνης

Ελπίδες για ένα καλύτερο περιβάλλον – Μαζική συμμετοχή πολιτών

Δράση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Μεγάλη επιτυχία είχε η κοινή εκδήλωση στο Όρος Αιγάλεω, που διοργάνωσε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και 8 από τους Δήμους – μέλη του (Δήμοι Πειραιά, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Αιγάλεω, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας και Περάματος),.

 

 

Επιδιώκοντας την ενεργή εμπλοκή φορέων και πολιτών στην προστασία και αναβάθμιση του βουνού, η Αυτοδιοίκηση ανέλαβε συντονισμένα δράση προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΕΣΥΔΑΠ και οι Δήμοι – μέλη του διοργάνωσαν δραστηριότητες, κατανέμοντάς τις χωρικά σε όλο το βουνό. Ξεκινώντας από τις παρυφές του Όρους Αιγάλεω, στη Λεωφόρο Σχιστού, όπου διενεργείται το παζάρι, πραγματοποιήθηκε απελευθέρωση παράνομα αιχμαλωτισμένων άγριων πουλιών. Στη πρωτοβουλία συμμετείχε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πειραιά με την Ομοσπονδιακή θηροφυλακή και το Δασαρχείο Αιγαλεω. Τα άγρια πουλιά απελευθερωθήκαν από τον αντιπεριφερειαρχη Γιώργο Γαβρίλη, τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον δήμαρχο Νίκαιας Γιώργο Ιωακειμίδη και τον δήμαρχο Κορυδαλλού Σταύρο Κασιμάτη

Ακολούθησε παρουσίαση της προόδου των εργασιών που πραγματοποιεί ο ΠΕΣΥΔΑΠ για την αποκατάσταση του πρώην επικίνδυνου ΧΑΔΑ Σχιστού. Στη συνέχεια έγινε βράβευση για εθελοντικές δράσεις στο περιβάλλον με απονομή τιμητικής πλακέτας από τον αντιπεριφερειάρχη Πειραιά.

Ακολούθησε πεζοπορία μήκους 7 χλμ στο δασικό οικοσύστημα του βουνού με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να τονιστεί η αισθητική απόλαυση που προσφέρει το δάσος, η θετική παρέμβαση του στο μικροκλίμα της περιοχής και η αναγκαιότητα του για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης δυτικής περιοχής.

Παρευρέθηκαν οι βουλευτές Εύη Καρακώστα και Ελένη Σταματάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, ο τ. αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Τάσος Νεράντζης, οι Δήμαρχοι Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης, Κερατσινίου - Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου, Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης. Με αντιπροσώπους τους εκπροσωπήθηκαν οι Δήμαρχοι Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας,Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης και Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, μιας και δεν μπορούσαν να παραβρίσκονται λόγω της συμμετοχής τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Σάμο.

Χαιρετισμό έστειλαν ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Τραγάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας, η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Τζόκας, η Αντιπεριφερειάρχης Εύη Αποστολάκη,ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, οι τ. βουλευτές Γρηγόρης Νιώτης και Γιάννης Διαμαντίδης. Επίσης, ήταν παρόντες.Παράλληλα, παραβρέθηκαν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Όλοι όσοι έλαβαν τον λόγο χαρακτήρισαν εξαιρετική πρωτοβουλία την ανάδειξη και υπεράσπιση του Όρους Αιγάλεω, καθώς και την αποκατάσταση του πρώην επικίνδυνου ΧΑΔΑ. Συμφωνήθηκε ότι σύντομα θα αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες.

Η βουλευτής Εύη Καρακώστα δήλωσε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει τη δράση της Αυτοδιοίκησης στην ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της. Όπως είπε δικαιούνται οι εκατοντάδες χιλιάδες των κατοίκων της περιοχής να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον σε συνθήκες βιώσιμες ανάπτυξης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης αναφέρθηκε στο αρνητικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά από την πολύχρονη υποβάθμιση του και στις προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής για την ανατροπή του. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι εντάσσεται το έργο του ΠΕΣΥΔΑΠ, ενώ αναγνώρισε την ουσιαστική του συμβολή.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:«Συμμετέχουμε στην περιβαλλοντική δράση του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. στο όρος Αιγάλεω, μαζί με άλλους Δημάρχους, τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργο Γαβρίλη και τον Πρόεδρο του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, να υποστηρίξουμε την ανάπλαση και την προστασία του όρους Αιγάλεω. Πρόκειται για μια σημαντική πηγή πρασίνου, όχι μόνο για τον Πειραιά και τους γύρω Δήμους, αλλά για όλο το Λεκανοπέδιο. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, υλοποιήσαμε από κοινού αυτή τη δράση, τόσο για να ενημερώσουμε τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, αλλά και για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει η στόχευση που έχουμε, να γίνει αυτό το μέρος -το οποίο μέχρι πρότινος παρέμενε αναξιοποίητο- ένας νέος χώρος πνοής για την περιοχή αλλά και για όλο το Λεκανοπέδιο. Παράλληλα, εργαζόμενοι από την Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Πειραιά, βρέθηκαν στην παραλία της Φρεαττύδας, καθάρισαν και φύτεψαν λουλούδια. Είναι δράσεις που έχουν συμβολικό χαρακτήρα, οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος».

Ο δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών απειλών στη περιοχή καθώς και ότι η βιώσιμη ανάπτυξή της είναι από τους βασικούς στόχους της δημοτικής αρχής του. Στο πλαίσιο αυτό είπε, υποστηρίζουμε έμπρακτα όλες τις σχετικές δράσεις

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης έκανε λόγο για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, που θα εδράζονται σε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο πρασινίσματος του βουνού και βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε ότι: «Το σημερινό μήνυμα είναι ότι η Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον δημόσιο χαρακτήρα του Όρους Αιγάλεω και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά τον ΠΕΣΥΔΑΠ με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της Γ’ ΦΑΣΗΣ και την προοπτική υλοποίησης της τελικής Δ’ ΦΑΣΗΣ του πρώην επικίνδυνου ΧΑΔΑ Σχιστού, προωθούμε την επαναφορά του ολοκληρωμένου σχεδίου του ΠΕΣΥΔΑΠ για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την αξιοποίηση των νερών της Ψυττάλειας και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου πάνω στην αποκαταστημένη χωματερή».