Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίαςμε τίτλο «Προμήθεια Ζωοτροφών (σκυλοτροφών) ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. (έτους 2017)»), στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.         

Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.           

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

           

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

                                                                                  

Επισυν.: Προκήρυξη

Κορυδαλλός, 13.01.2017

Αρ. Πρωτ. 80

 

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Υλικού (έτους 2017)», στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.   

Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.           

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

       

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

                                                                            

Επισυν.: Προκήρυξη

Κορυδαλλός, 13.01.2017

Αρ. Πρωτ. 83

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίαςμε τίτλο «Εργαστηριακές, Αιματολογικές, Βιοχημικές και λοιπές κτηνιατρικές εξετάσεις 2017», στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.   

Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.           

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

                                                                                  

Επισυν.: Προκήρυξη

Κορυδαλλός, 13.01.2017
Αρ. Πρωτ. 79

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.

Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 11:15

Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά", στο πλαίσιο της διαφάνειας και υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του αναλυτική κατάσταση του επικυρωμένου από την αρμόδια αρχή προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 312/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΥΕ Φύλακες Δασυλλίων

Δύο (2) μήνες

Έως Δέκα (10)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.) Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, τηλ: 2104015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 13:17

Σε ενωτικό κλίμα η νέα διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ

Σε ενωτικό κλίμα για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής που αντιμετωπίζουν οι πολίτες των 18 Δήμων – μελών του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), επανεκλέχτηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Νέος αντιπρόεδρος εκλέχτηκε, επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ, ο Δημοσθένης Σταματάτος από το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, που έχει μακρά θητεία στη διοίκηση του Συνδέσμου. Ο Δημήτρης Τσατσαμπάς με δήλωση του τόνισε ότι δεν επιθυμεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα ως αντιπρόεδρος, εκφράζοντας την στήριξή του στο πρόσωπο του Δημοσθένη Σταματάτου. Προτάθηκε, όμως, και εκλέχτηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ).

Επίσης, στην Εκτελεστική Επιτροπή εκλέχτηκαν έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη. Ο Μιχάλης Ευθυμιάδης από τον Δήμο Κορυδαλλού, ο Ανδρέας Λεωτσάκος από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και ο Γιάννης Παντελεάκης από τον Δήμο Κηφισιάς. Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν ο Γιάννης Μαυροειδάκος από τον Δήμο Φυλής και ο Γιάννης Γκολφινόπουλος από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων.

Με απόφαση του Προέδρου ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν οι: Γιώργος Γκόγκος από τον Δήμο Κορυδαλλού, Στράτος Δασκαλακης από τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ο Κώστας Γεωργόπουλος από τον Δήμο Αιγάλεω και η Νόρα Γαλανοπούλου από τον Δήμο Νέας Σμύρνης.                                         

Προηγήθηκε ενημέρωση του ΔΣ από μέλη της διοίκησης για την λειτουργία του Συνδέσμου, των περιβαλλοντικών δράσεων, την εκτέλεση έργων και την υποδοχή του δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία απολογισμού της προηγούμενης διοίκησης, με το σώμα να αναγνωρίζει ομόφωνα το σημαντικό έργο της απελθούσας διοίκησης, κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στην πλήρη ενημέρωση των μελών του και στη διάφανη λειτουργία. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το γεγονός της ομοφωνίας σε 1624 από τις 1632 αποφάσεις των οργάνων διοίκησης τα προηγούμενα δύο χρόνια, παρότι στη διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του ΔΣ του ΠΕΣΥΔΑΠ, τιμήθηκε με απονομή πλακέτας για την πολύπλευρη προσφορά του ο αντιδήμαρχος Αθήνας Γιώργος Αποστολόπουλος. Στον χαιρετισμό του στάθηκε στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΠΕΣΥΔΑΠ, η οποία ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τους πολίτες.          

Τέλος, η εκπρόσωπος του φιλοζωικού σωματείου Πειραιά Σοφία Χαλικιά, εκ μέρους των φιλοζωικών σωματείων, ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ για την φροντίδα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων από το ΔΙΚΕΠΑΖ.

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης αμέσως μετά την εκλογή του τόνισε ότι: «Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τα μέλη του ΔΣ για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους στο πρόσωπό μου. Η νέα διοίκηση θα συνεχίσει να αγωνίζεται προς όφελος των Δήμων – μελών του Συνδέσμου, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στο κλίμα συνεργασίας και αποφασιστικότητας που έχει καθιερωθεί, με τελικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Στο πλαίσιο ενημερωτικών επισκέψεων σε χώρους φορέων που αναπτύσσουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις ο Τομέας Σχέσεων Κοινωνίας - Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον βουλευτή κ. Χρίστο Δήμα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ). Την αντιπροσωπεία του κόμματος υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Τσατσαμπάς, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Γιάννης Μαυροειδάκος και Γιώργος Γκόγκος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκος Παναγόπουλος.

Ο κ. Δήμας, τα στελέχη του Τομέα, η γραμματέας κα. Ζωή Ράπτη και οι αναπληρωτές γραμματείς κα. Ελένη Δουνδουλάκη και κος Γιώργος Λαρίσσης ενημερώθηκαν στην αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναπτύσσει ο ΠΕΣΥΔΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Σχιστού, οι πρωτοβουλίες για την προστασία του Όρους Αιγάλεω, καθώς και η λειτουργία του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) και τις υπηρεσίες που προσφέρει, σε ότι αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στους 18 Δήμους – μέλη του Συνδέσμου.

Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους του ΠΕΣΥΔΑΠ και τις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ.

Ο κ. Χρίστος Δήμας συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα στελέχη του ΠΕΣΥΔΑΠ για το ποιοτικό έργο που επιτελείται, τονίζοντας ότι διατίθεται να στηρίξει τις προσπάθειες που κάνει ο Σύνδεσμος μέσα από την κοινοβουλευτική του παρουσία.

Η γραμματέας του Τομέα κα. Ζωή Ράπτη τόνισε ότι το έργο αυτό αξίζει να στηριχθεί και να διαδοθεί ευρύτερα καθώς και να υπάρξουν προοπτικές ανάπτυξης αντίστοιχων μονάδων στο Λεκανοπέδιο, συμπληρώνοντας ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα εργασθεί ο Τομέας.

Εκ μέρους του ΠΕΣΥΔΑΠ ο Πρόεδρος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης ευχαρίστησε τον βουλευτή κ. Χρίστο Δήμα και τα στελέχη του Τομέα για την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, επισημαίνοντας το γεγονός ότι για πρώτη φορά αντιπροσωπεία στελεχών κόμματος ενδιαφέρεται για τη λειτουργία του ΠΕΣΥΔΑΠ και επισκέπτεται τους χώρους του.