Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 13:57

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού έτους 2018

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού έτους 2018