Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 09:03

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής για παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στο ΠΕΣΥΔΑΠ